Animaux

Vocabulaire sur le theme Animaux

Inyama (zi-)Animal / bête

Mbwa (-)Chien
Ndrasi (-)Aboiement
Ulila (i) / Hura (i) marasiAboyer
Paha (mapvaha)Chat
Puhu (mapvuhu)Souris / Rat

MtsungaBerger
UlilaBéler / Braire
Farasi (-)Cheval
Mna-mbe (wa-)Génisse
Ndovu (-)Elephant
Landa (-)Hérisson
Mpundra (-)Ane
Nkima (-) / Shita (zi-)Singe
Simba (-)Lion
Mpaya (-)Gazelle
Ndziwa (-)Pigeon
Nuni (-) / Nyunyi (-)Oiseau
Mswahafu wa maqera (mi- ya-)Papillon
NdemaChauve souris
Bundukudju (ma-)Hibou
Gawa (ma-)Corbeau
Kudume (mahudume)Coq
Nyamba (-)Tortue
Ndjudju (-)Dauphin
Nkamba (-)Langouste
Ntsirepvu (-)Grenouille
Mpbihiro (-) / Pihiro (mapvihiro)Escargot
Ndzi (-)Mouche
Mvu (mi-)Guêpe
Ikabwabwa shieuhao (zi- zi-)Insecte
Nguzi (-) / Nkafiri (-)Lézard
Ndje (-)Scorpion
Pandzi (mapvandzi)Sauterelle
Nyantsu (-)Fourmi
Kalalao (-ma)Cafard
Bwibwi (ma-)Araignée